ROZDZIAŁ II

Cele Festiwalu:

 1. Popularyzacja krajowego i międzynarodowego dorobku filmu przyrodniczego.
 2. Dokonanie oceny dzisiejszego stanu i perspektyw rozwoju filmu przyrodniczego w kontekście działań edukacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju i podnoszenia świadomości ekologicznej, poszanowania różnorodności i ochrony środowiska naturalnego.
 3. Określenie możliwości wykorzystania filmu przyrodniczego w edukacji młodzieży.
 4. Wywieranie korzystnego wpływu na rozwój twórczości w tej dziedzinie.
 5. Wyróżnienie najbardziej wartościowych filmów i programów o tematyce przyrodniczej.

ROZDZIAŁ III

Warunki udziału w Festiwalu.

 1. W Festiwalu mogą brać udział:
  1. filmy krótko i średniometrażowe poświęcone problemom przyrody Europy, ochrony środowiska, koegzystencji człowieka ze światem przyrody oraz zagadnieniom pokrewnym,
  2. filmy popularno-naukowe i naukowe, dokumentalne, animowane, telewizyjne programy przyrodnicze, a także inne formy filmowe o czasie projekcji do 60 minut,
  3. filmy zrealizowane po 1 stycznia 2015 r., które nie brały udziału w XVI Międzynarodowy Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego w 2015 roku,
  4. filmy zrealizowane w zapisie cyfrowym,
 2. Nośnikami prezentacji na Festiwalu wybranych do konkursu filmów mogą być: kopie DCP, Blu- ray Disc.
 3. Filmy mogą być zgłaszane przez wytwórnie filmowe i stacje telewizyjne, indywidualnych twórców i producentów, ogrody zoologiczne i botaniczne, parki narodowe, parki krajobrazowe, wyższe uczelnie, ośrodki edukacji ekologicznej, itp. pod warunkiem, iż posiadają oni prawa do rozpowszechniania filmu.
 4. O dopuszczeniu filmu do konkursu decyduje Komisja Selekcyjna.
  Pisemne zgłoszenie filmów i programów TV na formularzach (dostępnych na stronach www.wfo.com.pl zakładka FESTIWAL lub przesłanych do zainteresowanych po telefonicznym zgłoszeniu) winno nastąpić do dnia 28 lutego 2017r. na adres:
  "Festiwal Puchalskiego",
  Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.,
  93-106 Łódź, ul. Kilińskiego 210,
  lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Do selekcji należy przysyłać:
 1. kartę zgłoszeniową,
 2. filmy na płytach DVD,
 3. listy dialogowe i komentarz (w przypadku filmów zagranicznych w języku angielskim),
 4. fotosy wraz ze zgodą do ich użycia w Katalogu Festiwalu w wymiarze co najmniej 2600x2600 pixeli oraz podanie nazwiska autora zdjęć,
 5. listę nazw gatunków zwierząt i roślin w języku łacińskim,
 6. krótki opis filmu stanowiący propozycję tekstu do umieszczenia w Katalogu Festiwalu (m 500 znaków),
 7. oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonego filmu,
 8. listę ekipy i metrykę filmu,

  do dnia 28 lutego 2015r. na adres: "Festiwal Puchalskiego"
  Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.
  93-106 Łódź, ul. Kilińskiego 210,
  Zgłoszenie filmu na Festiwal jest bezpłatne.
  Płyty DVD nie będą odsyłane.
 1. Do Komisji Selekcyjnej Młodzieżowego Konkursu Filmu Przyrodniczego filmy na płytach DVD należy przesłać wraz z kartą zgłoszeniową do 6 maja 2017 roku na adres:
  „Młodzieżowy Konkurs Filmu Przyrodniczego” Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.
  93-106 Łódź, ul. Kilińskiego 210,
  Zgłoszenie filmu do Konkursu jest bezpłatne.
  Płyty DVD nie będą odsyłane.
 2. Zgłoszenia indywidualnego uczestnictwa w Festiwalu należy przesyłać na formularzach akredytacyjnych na adres:
  Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.
  93-106 Łódź, ul. Kilińskiego 210,
  do dnia 30 maja 2013r.
 3. O pozytywnej decyzji Komisji Selekcyjnej uczestnicy zostaną powiadomieni po zakończeniu prac Komisji i zobowiązani są do nadesłania kopii filmów w ciągu dwóch tygodni od otrzymania potwierdzenia.

ROZDZIAŁ IV

Nagrody

 1. Wszystkie filmy i programy TV zakwalifikowane do Festiwalu ocenia powołane przez organizatorów Festiwalu Jury. Pula nagród stanowi około 12.000 EURO (może ulec zmianie).
 2. Jury ma prawo przyznać wyróżnienia, dyplomy honorowe oraz nagrody specjalne nie przewidziane regulaminem, a przekazane do dyspozycji organizatorów.
 3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów związanych z przebiegiem prac przygotowawczych i realizacją Festiwalu.
 2. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 3. Zgłaszający film oświadczają, iż przysługują im wszystkie majątkowe prawa autorskie do zgłoszonego filmu i wyrażają zgodę na wykorzystanie filmu bądź jego fragmentu w ramach promocji Festiwalu w audycji telewizyjnej, Internecie oraz w pokazach specjalnych organizowanych podczas Festiwalu oraz po jego zakończeniu.
 4. Zgłaszający wyrażają zgodę na pokazy nagrodzonych filmów w ramach niekomercyjnych przeglądów po festiwalowych w latach 2017/2018 we wszystkich miejscowościach w Polsce, a w szczególności podczas specjalnego pokazu organizowanego w Białowieskim Parku Narodowym.
 5. W przypadku różnicy zdań w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, podjęcie ostatecznej decyzji należy do organizatorów Festiwalu.