ŚRODA | WEDNESDAY 7.06.2017

I pokaz konkursowy 10:00-12:05 | Ist competition viewing 10:00-12:05

Im Zauber der Wildnis: Island's Vatnajökull National Park

reż./dir. Besnd Reufels
zdj./photo Tiemo Fenner
dźwięk/sound Hardy Hergt, Stefan Horst
prod. ZDF Mainz
Niemcy/Germany

W islandzkim Parku Narodowym Vatnajökull ekipa filmowa przez rok „zza kulis” towarzyszyła strażnikowi leśnemu i grupie badaczy i łowców przygód. Największy park narodoky Islandii kusi ogniem i lodem. To młody park, wypełniony wyjątkowymi zjawiskami: Dettifoss jest jednym z największych wodospadów na kontynencie. Lodowce wznoszą się aż do 900 metrów ponad większość aktywnych wulkanów. Gorąca lawa i gruby lód bezpośrednio się stykają. Krajobraz Vatnajökull cały czas się zmienia.

In Iceland`s Vatnajökull National Park, a film crew accompanied a ranger, explorers and adventurers “behind the scenes” for a year. Iceland`s largest national park lures with fire and ice. It is a young park of superlatives: The Dettifoss is one of the largest waterfalls on the continent. The glacier ice is piling up about 900 meters over most active volcanoes. Hot lava and thick ice meet each other directly. The landscape at Vatnajökull is constantly changing. Founded in 2008, it is one of the youngest national parks of our Earth and one  of the most fascinating.

Reż/dir. Constance Joliff, Daphne Durocher, Fanny Lhotellier
Zdj./photo Mathias Rozpendowski
Dżwięk/sound Victoire Joliff, Olivier Michelot
Prod. Ecole Georges Méliès
Francja/France

Mała pszczoła, uczulona na pyłki, odkrywa wyjątkowy produkt, który dramatycznie zmieni życie całego ula…

A small bee, allergic to pollen, discovers an extraordinary product that will dramatically impact the life of the hive…

Reż/dir. Andrzej Mielczarek, Jarosław Samsel
Zdj./photo Andrzej Mielczarek, Jarosław Samsel
Dżwięk/sound Andrzej Mielczarek, Jarosław Samsel
Prod. AJM STUDIO & OCEAN INSTRUMENTS
Polska/Poland

Film przedstawia rolę obszarów leśnych i wodno-błotnych w obiegu wody w przyrodzie i zachowaniu bioróżnorodności. Pomorskie mokradła są ostojami wielu zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin. Ich los zależy od przetrwania tych siedlisk w jak najmniej zmienionej postaci. Na Pomorzu, a także i w innych rejonach kraju, potrzebujemy coraz bardziej aktywnych form ochrony przyrody takich obszarów wobec zachodzących zmian klimatycznych oraz nasilenia procesów antropopresji.

The film displays the role of forest and wetland areas in the water circulation process and in the preservation of biodiversity. Pomeranian marshes are the refuge for many endangered species of animals and plants. Their fate depends on the survival of those refuges in as unaltered form as it is possible. In Pomerania, as well as in other parts of the country, we need more and more active forms of nature protection in order to protect those regions from the ongoing climate changes and the anthropopressure process.

reż. Lubomir Viluda - Ivan Krsiak
zdj./photo Lubomir Viluda
dźwięk/sound Ivan Krsiakprod. PASTIERSKY FILM
Słowacja/Slovakia

Tajemnicze skalne monumenty – potężne pozostałości dawnej aktywności wulkanicznej, lasy i pradawne puszcze, wyżynne łąki i pastwiska. Pot, ale też szczera radość i, przede wszystkim, duma ludzi żyjących w tym uroczym miejscu. To wszystko zawiera w sobie Polana! Mimo swojej sławy, przez stulecia zachowała swój intymny charakter. Film dokumentalny o Rezerwacie Biosfery Polana pokazuje miejsce, które może służyć jako przykład życia przyjaznego dla środowiska, akceptowalnej równowagi i korzystnej dla obu stron relacji między człowiekiem i środowiskiem naturalnym.

Mysterious hooks, rocky monuments – mighty remnants of ancient volcanic activity, forests and ancient woodlands, upland hay meadows and pastures and man-calluses. Sweat, but also sincere joy and above all the pride of those who live on this charming piece of land. All that is Polana! In spite of its fame, it has retained its intimate character for centuries. Documentary film about Polana Biosphere Reserve shows a place which can serve as an example of sustainable life, acceptable balance and a mutually beneficial relationship between man and the natural environment

 

II pokaz konkursowy 12:15-14:30 | IInd competition viewing 12:15-14.30


reż./dir. Szabolcs Mosonyi
zdj./photo Szabolcs Mosonyi
dźwięk/sound Attila Mátyás Merkaba
prod. Erika Bagladi
Węgry/Hungary

Migracja zwierząt i roślin. Rozprzestrzenianie się gatunków jest naturalnym zjawiskiem, które istnieje od zawsze. Obecnie proces ten jest przyspieszony – żywe organizmy mogą niemal natychmiastowo dostać się z jednego kontynentu na drugi. Wiele gatunków przybywa w nowe miejsca. Większość z nich zniknie bez śladu, ale niektóre zaczną się rozmnażać…

Nienatywne zwierzęta żyją w ukryciu – w koronach drzew, w glebie, w wodzie – i pozostają niezauważone przez całe dekady. Dla odmiany, przedstawiciele flory podbijają świat na naszych oczach. Rośliny pojawiają się głównie na terenach, których funkcjonowanie zostało w jakiś sposób zaburzone – opuszczonych lasach, rowach, wybrzeżach i przesiekach. Stamtąd rozprzestrzeniają się na otaczające je naturalne łąki, lasy i gaje. Niektóre gatunki znalazły się tu przypadkiem, a inne trafiły do nas celowo.
Gatunki inwazyjne okupują lokalne środowisko, żądając jedzenia i roznosząc choroby.
Rodzima dzika przyroda staje w obliczu wielkich wyzwań.

The migration of plants and animals. Their spread is a natural phenomenon that has always existed. These days, this process is accelerated and living creatures can come from one continent to another in almost no time. Many species arrive. Most of them will disappear without a trace. However, some of them will start reproducing…
The non-native animals are hiding – in the canopy, in the soil, in the water – for decades without being noticed. Unlike them, the representatives of flora conquer in plain sight. Widely spread plants appear mainly in disturbed areas such as abandoned fields, ditches, coasts and on the sites of clear cut areas. From there they spread to the surrounding natural grasslands, forests and groves. Some of them got here accidentally, while others were brought on purpose.
Invasive species occupy the habitat, demand food and carry diseases.
The native wildlife is facing major challenges 

reż./dir. Krzysztof Kubik
zdj./photo Krzysztof Kubik
dźwięk/sound Krzysztof Kubik
prod. Karolina Mazur
Szkocja/Scotland

Film opowiada o pluszczu, którego przetrwanie wpisane jest w nieustanne, zmieniające się pory roku. Nasz bohater, którego naturalnym środowiskiem jest las i rzeka, dzieli swoje środowisko z innymi gatunkami ptaków, takimi jak rudzik, kos czy zimorodek. Wśród szumu rzeki pluszcz, podobnie jak jego sąsiedzi, poddaje się rytmom natury – szuka partnerki, buduje gniazdo, żeruje. Jednak przyroda nie zawsze jest ostoją spokoju. Wśród cieni zawsze jawi się zagrożenie.

The film tells the story of the dipper, whose survival is interlined with the constant change of seasons. The hero of our story, whose natural habitat is the forest and the river, shares his environment with other bird species, such as the robin, the blackbird or the kingfisher. Surrounded by the sounds of the river, the dipper and his neighbors follow the rhythms of nature – they mate, they nest, they feed. However, the nature is not always that calm and idle. Amongst the shadows, the threat is always present.

reż./dir. Tadeusz Baraniecki
zdj./photo Tadeusz Baraniecki
dźwięk/sound Dawid Moroz
prod. Tadeusz Baraniecki
Polska/Poland

Krótkometrażowy film przedstawiający jedno z największych nadleśnictw kraju – Nadleśnictwo Elbląg. Uwaga została skupiona przede wszystkim na życiu, jakie tętni w lasach Wysoczyzny Elbląskiej i Mierzei Wiślanej. Pokazany jest też człowiek – turysta i leśnik, realizujący zadania zrównoważonej gospodarki leśnej.

This short movie introduces one of the largest forest inspectorates in the country – The Elbląg Forest District. The film is focused mainly on the life vibrating in the forests of the Elbląg Upland and the Wisła Sand Spit. It also shows the man – the tourist, the forester, fulfilling the goals of the balanced forest economy.

reż./dir Jan van IJken
zdj./photo Jan van IJken
dźwięk/sound Jan van IJken
prod. Jan van IJken
Netherlands/Holandia

Krótki film o tajemniczych lotach szpaków. Do dziś dnia nie wiadomo w jaki sposób tysiące ptaków są w stanie latać razem w gęstych stadach unikając zderzania się ze sobą.
Co wieczór szpaki zbierają się o zmierzchu i wykonują swój zapierający dech w piersiach pokaz powietrzny.
Ze względu na dość ciepłą zimę 2014/2015 szpaki zostały w Holandii zamiast migrować na południe. Dzięki temu reżyser Jan van IJken miał możliwość zarejestrowania jednego z najbardziej spektakularnych i zadziwiających zjawisk na Ziemi.

Short film about „murmurations” – the mysterious flights of the Common Starling. It is still unknown how the thousands of birds are able to fly in such dense swarms without colliding. Every night the starlings gather at dusk to perform their stunning air show.
Because of the relatively warm winter of 2014/2015, the starlings stayed in the Netherlands instead of migrating southwards. This gave the filmmaker Jan van IJken the opportunity to film one of the most spectacular and amazing phenomena on Earth. 

reż./dir  Piotr Socha, współpraca: Katarzyna Kotula, Paulina Ibek
zdj./photo Maciej Dźwigaj, Maciej Mroziewski, Michał Cich
dźwięk/sound Jakub Gawryl, Przemysław Gawryl
prod. BM Production, koprodukcja: Podkarpacka Komisja Filmowa
Polska/Poland

Bohaterem filmu jest dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj – polski etnobotanik, popularyzator przyrody, znany z licznych publikacji na temat dzikich roślin jadalnych.
Na co dzień pracuje jako wykładowca Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz tworzy swój Dziki Ogród w Pietruszej Woli na Pogórzu Dynowskim, w którym na 17 hektarach uprawia dziesiątki gatunków dzikich roślin, grzybów i ziół.

The main character of the movie is habilited doctor professor Luke Łuczaj – polish ethnobotanist, popularizer of Polish nature, known for his many publictions on the topic of wild edible plants.
He works as lecturer for the Institute of Biotechnology of the University of Rzeszów and builds his Wild Garden in Pietrusza Wola – town located in Dynawskie Foothills. In the 17-hectare garden, he grows dozens of species of wild plants, mushrooms and herbs.

reż./dir. Maciej Pawlenia
zdj./photo Maciej Pawlenia
dźwięk/sound Emilian Proro
prod. Wytwórnia Materiałów Filmowych Magdalena Pawlenia
Polska/Poland

Na przestrzeni lat zmieniało się postrzeganie lasów, które dawniej po prostu były i czerpano z nich bez zastanawiania się nad tym, co stanie się z nimi w przyszłości. Z czasem powstała gospodarka leśna – wykorzystanie drewna w taki sposób, aby pomimo jego pozyskiwania nie brakowało go w przyszłości. Chociaż żyjemy w erze szkła, aluminium i nowoczesnych technologii, nadal potrzebujemy drewna. Paradoksalnie, im bardziej nowoczesna gospodarka, tym więcej drewna potrzebuje. Polska jest liderem w odnawianiu obszarów leśnych i odpowiednim gospodarowaniu zasobami leśnymi.

Over the years the way we perceive forests has changed – in the past, the forests just were there and we took whatever we needed from them without considering the future consequences. In time, a new approach has been developed – forest economy, which concerns matters such as the proper usage of wood. Even though we live in an era of glass, aluminum and modern technologies, we still need wood. Surprisingly, the more modern is the technology, the more wood it requires. Poland is the leader in the subject of renewal of forest areas and proper management of forest resources.

 

III pokaz konkursowy 15:15-17.35 | IIIrd Competition Viewing 15:15-17.35

reż./dir. Zbigniew Bączyński, Monika Zawadzka
zdj./photo Józef Romasz
dźwięk/sound Katarzyna Szczerba
prod. Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.
Polska/Poland

Tytułowy chruścik, spokrewniony z motylami, wydaje się pospolity i dobrze znany. Tymczasem jest on fenomenem ewolucyjnym, jednym z najbardziej niezwykłych stworzeń na Ziemi – wyróżnia go genetyczny zapis poszerzania organizmu o domek. Żyje w rzekach, rozlewiskach, strumieniach. Jest naturalnym czujnikiem czystości wód. Wrażliwa kamera stopniowo odsłania niedostrzegalne na co dzień, kruche piękno świata chruścików. Ten film to przynosząca ukojenie podróż w głąb natury, ku misterium życia.

The headline Caddis, related to butterflies, seems to be common. Meanwhile, it is an evolutionary phenomenon, one of the most extraordinary creatures on Earth - exceptional through its genetic code to broaden its organism by building a case. It lives in the river, backwaters and streams. It is a natural water purity sensor. Sensitive camera gradually uncovers usually unnoticeable, fragile beauty of the world of the Caddies. This film is a
journey into the nature, towards the mystery of life.

reż./dir. Roman Wasiluk                            
zdj./photo Roman Wasiluk
dźwięk/sound Roman Wasiluk
prod. East Film Roman Wasiluk
Polska/Poland

W wyniku nieoczekiwanej kraksy bimbrownik Arek traci produkt w postaci cukru i wody. Woda rozlewa się przy leśnej drodze tworząc małą kałużę. Dzięki ziemi, która nie pozwala wodzie wsiąkać, kałuża przez dłuższy czas nie wysycha, dając tym samym radość licznie zamieszkującym w pobliżu ptakom.

Due to an unexpected crash, moonshiner Arek loses his product – sugar and water. The water spills across a forest road, forming a puddle. The ground doesn`t let the water sink in, so the puddle does not dry for a long time and continues to bring joy to the forest birds.

reż./dir. Marek W. Kozłowski
zdj./photo Marek W. Kozłowski, Tomasz Michałowski
dźwięk/sound muzyka: Michał Lorenc, zgranie: Dominika Kotarba
prod. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
Polska/Poland

Autorski film entomologa Marka W. Kozłowskiego pokazuje chrząszcze żyjące w polskich lasach w majestacie ich pierwotnej urody. Ukazuje także rzadkie gatunki chrząszczy wyróżnione statusem Natura 2000.

The original movie of Marek W. Kozłowski shows the the beetles of the Polish forests in the full majesty of their primal beauty. It also includes rare species of beetles that have been awarded the Nature 2000 status.