CZWARTEK | THURSDAY 8.06.2017

IV pokaz konkursowy 10:00-11:00 | IVth competition viewing 10:00-11:00

(Pokaz dla dzieci/screening for children)

reż./dir. Regina Sawicka
zdj./photo Marcin Kustra
dźwięk/sound Marcin Matysiak
prod. Multimedia Bank
Polska/Poland

„Borówka skrzat wyrusza w świat” to kolejna część przygód domowego skrzata Borówki. W poprzedniej serii pt. „Wędrówki skrzata Borówki” skrzat pokazywał dzieciom różne ekosystemy.
W części drugiej – „Borówka skrzat wyrusza w świat” – skrzat Borówka opowiada dzieciom co o parkach narodowych, parkach krajobrazowych, rezerwatach przyrody, bogactwie polskiej przyrody, a także tłumaczy znaczenie lasów i potrzebę ich ochrony. W trzech filmach poznamy Białowieski Park Narodowy, Iławski Park Krajobrazowy i Rezerwat Przyrody Dębina.

„Bilberry the Dwarf travels to see the world” is the next chapter of the adventures of domestic dwarf Borówka. In the previous series, “The travels of Bilberry the Dwarf”, the dwarf introduced various ecosystems to the youngest viewers.
In the second part – “Bilberry the Dwarf travels to see the world” – he explains the definitions and importance of National Parks, Landscape Parks and Nature Reserves. The dwarf also talks about the variety of Polish nature and explains the role of forests and the need to protect them. In three films we will get to know the Białowieża National Park, the Iława Landscape Park and the Dębina Nature Reserve.

reż./dir. Regina Sawicka
zdj./photo Karol Skierski, Marcin Kustra
dźwięk/sound Marcin Matysiak
prod. Multimedia Bank

„Kłopoty Pogodziaków” to cykl 10 programów dla najmłodszych widzów, opowiadający o zmianach klimatycznych. W programach zajmujemy się przede wszystkim przyczynami zmian klimatu i prezentujemy sposoby ograniczania negatywnego wpływu ludzi oraz szeroko rozumianej cywilizacji na klimat. Ponadto tłumaczymy wielką rolę, jaką w ochronie klimatu pełnią lasy, torfowiska i rośliny (także rośliny domowe).
Pogodziaki to „duszki pogodowe”: Chmurcia, Cieplak, Mrozek i Wietrzak (postacie animowane), którym pomaga profesor Niestały.

„The troubles of the Weather Spirits” is a series of 10 films for the youngest viewers. It explains the problem of the climate change. The films show and explain the main reasons of climate change and the methods to reduce the negative impact of men and civilization on the climate. Additionally, the films explain the great role of forests, peat bogs and plants – even household plants – in the climate protection.
Weather spirits are four little ghosts: Cloudy, Warmy, Frosty and Windy (animated characters). They get help from professor Variable.

 

V pokaz konkursowy 11:15-12.45 | Vth competition viewing 11:15-12:45

reż./dir. Ryszard Ferenc
zdj./photo Ryszard Ferenc
dźwięk/sound Ryszard Ferenc
prod. Ryszard Ferenc
Polska/Poland

„Koniec spania” to filmowa impresja z przymrużeniem oka pokazująca życiowe relacje pomiędzy owadami zamieszkującymi krzew jaśminowca. Film został zrealizowany w warunkach plenerowych, bez naruszania naturalnego środowiska owadów.

„End of sleeping” is a film impression which approaches the subject of intimate relations between various insects living together in a jasmine bush. The film was produced in outdoor conditions, without altering the natural habitat of the insects.

reż./dir. Dariusz Siwierski
zdj./photo Dariusz Siwierski
dźwięk/sound Dariusz Siwierski
prod. Dariusz Siwierski
Polska/Poland

Film przedstawia niewielką część bogatej przyrody Ponidzia ziemi Świętokrzyskiej między miejscowością Chęciny a Wiślicą. Dzikie zakątki skrywają wiele gatunków bardziej lub mniej znanych zwierząt i roślin, które z roku na rok stają cię coraz mniej liczne. Co sprawia, że to unikalne środowisko zasługuje na specjalną ochronę?

The movie introduces a small part of the vast variety of nature forms of Ponidzie of Świętokrzyski Region between the towns Chęciny and Wiślica.
Wild enclosures hide many species of animals and plants. Some of those species are well-known, others – not so much. Each year, the number of those species falls. What makes this unique environment worthy of the special protection? 

reż./dir. Alicja Grzechowiak
zdj./photo Roman Wasiluk
dźwięk/sound Piotr Dzienis
prod. Telewizja Polska Oddz. w Białymstoku
Polska/Poland

Reportaż „Wiedźma” to portret Agnieszki Zach – bosonogiej przewodniczki po Biebrzańskim Parku Narodowym. Agnieszka, jak mało kto, ma doskonały kontakt z przyrodą i wie o niej chyba wszystko. Turyści nazywają ją Biebrzańską Wiedźmą. Można z nią bez obaw wyruszyć na biebrzańskie bagna. Stoją przed nią otworem zarówno leśne ostępy, jak i podlaskie domy. Zaprowadzi w miejsca, gdzie żerują łosie i gdzie żurawie toczą spór o terytorium.

„Witch” is a documentary which portrays Agnieszka Zach – the barefoot guide of the Biebrza National Park. Agnieszka has an unique contact with nature and knows probably all there is to know about it. Tourists call her the Biebrza Witch. Without fear or concern, you can follow her into the Biebrza marshes. She is welcome both in the middle of the forest and in the houses of Podlasie. She can take you to the places where moose search for food and to places where cranes argue over their territory. 

 

VI pokaz konkursowy 12:55-14:45 | VIth competition viewing 12:55-14:45

reż./dir. Erik Baláž
zdj./photo Jozef Fiala, Adam Baštek, Karol Kaliský
dźwięk/sound Michal Novinski, Lukáš Kobela, L’uboš Bernáth
prod.  Erik Baláž – Arolla Film s.r.o.
Słowacja/Slovakia

Jak w płynącej przez czas Arce Noego, kozice – tak, jak wiele innych arktycznych gatunków – są obecne w Tatrach od ponad 10 tysięcy lat. W tym górskim środowisku człowiek nadal jest jedynie okazjonalnym gościem. Właśnie dzięki temu Tatry do dzisiaj są unikalną wyspą dzikiej przyrody.
Tytułowe życie w chmurach jest pełne sprzeczności. Delikatne, młode kozice wyglądają, jakby nie pasowały do tak wymagającego środowiska, ale w rzeczywistości są do niego perfekcyjnie przystosowane. Podczas lata rejony te odwiedzają również niedźwiedzie i jelenie, których losy nieoczekiwanie splatają się podczas rykowiska.
Największym wyzwaniem w życiu kozic jest zima, która trwa tutaj ponad pół roku. Głęboki śnieg, lawiny, głód i drapieżniki polujące na osłabione zwierzęta czynią życie kozic dużo cięższym. Zimowe królestwo kozic odwiedza również jedno z najbardziej tajemniczych górskich zwierząt – ryś.

Like in the Noah`s Ark floating in time, the chamois – along with other arctic inhabitants - have been present in the Tatra Mountains for over ten thousand year. In this alpine environment a man is still just an occasional guest. Thanks to this, the Tatra Mountains are still a very unique island of wildlife.
The headline life in the clouds is full of contradictions. Fragile young chamois look like they do not belong to this harsh environment, but they are, in fact, perfectly adapted. During the summer, the area is also visited by bears and deer, whose fates are unexpectedly intertwined during the deer rut.
The biggest challenge in the life of a chamois is the winter, which lasts here for over half of the year. Deep snow, storms, avalanches, starvation and predators hunting for weakened animals make their lives significantly harder. The winter kingdom of the chamois is also visited by one of the most mysterious mountain creatures – the lynx. 

reż./dir. Maciej Raczyński
zdj./photo Maciej Raczyński
dźwięk/sound Maciej Dolacki
prod. Maciej Raczyński
Polska/Poland

Gdyby istniał gatunek thrillera przyrodniczego, film “Padlina” z pewnością by się do niego zaliczał. Scena zbrodni i czterej podejrzani: krogulec, kruk, myszołów i jastrząb.

If there was a film genre such as nature thriller, „The Carrion” would certainly be a part of it. A crime scene and four suspects: a sparrow-hawk, a raven, a buzzard and a goshawk. 

reż./dir. Dr. Birgit Hermes 
zdj./photo Joachim Giel, Rozle Bregar, Frank Liedtke, Michael Garrett, Goran Safarek
dźwięk/sound Michael Hofmann-von-Kap-herr, Dirk Hans, Robert Meißner
prod. ZDF Mainz
Niemcy/Germany

Nietknięte i dzikie. Krajobrazy rzeczne w wielu miejscach przeszły już do historii, ale nie na Bałkanach. Obecnie elektrownie wodne grożą zniszczeniem tego naturalnego skarbu. Coraz więcej ludzi nie akceptuje tej groźby. Walczą o zachowanie ostatnich nietkniętych krajobrazów rzecznych.

Untouched and wild. River landscapes – in many places they are things of the past, but not in the Balkans. In these days, hydropower stations are threatening to destroy this natural treasure. More and more people refuse to accept it any longer. They are fighting to preserve the last untouched river landscapes. 

reż./dir. Bogusław Sępioł
zdj./photo Bogusław Sępioł
dźwięk/sound Bogusław Sępioł
prod. Bogusław Sępioł
Polska/Poland

Film jest poświęcony leśnemu rezerwatowi ochrony ścisłej. Puszczański charakter Świniej Góry zachował się w sercu największego w regionie świętokrzyskim kompleksu lasów Suchedniowsko-Bliżyńskich. Niezwykłość tego miejsca jest rzadkim dziś dowodem wspaniałego, harmonijnego funkcjonowania lasów o naturalnym charakterze. Film prezentuje bogactwo występujących tutaj organizmów - od kilkumilimetrowych owadów po wilki.

The movie presents The Swine Mountain Forest Strict Protection Reserve. The wilderness of the Swine Mountain has been preserved in the heart of the largest group of Suchedniowsko-Biżyńskie Forests in Świętokrzyski Region. The uniqueness of this place is a rare example of glorious, peaceful functioning of a natural forest. The film presents the vast variety of organisms present in the Reserve – from small insects to wolves. 

 

VII pokaz konkursowy 15:00-17:30 | VIIth competition viewing 15:00-17:30

reż./dir. Erik Baláž
zdj./photo Jozef Fiala, Adam Baštek, Karol Kaliský
dźwięk/sound Michal Novinski, Lukáš Kobela, L’uboš Bernáth
prod.  Erik Baláž – Arolla Film s.r.o.
Słowacja/Slovakia

W ciągu ostatnich tysięcy lat krajobraz Europy zmienił się bardziej, niż można sobie wyobrazić. Osuszyliśmy bagna, uregulowaliśmy rzeki, wycięliśmy lub zmieniliśmy lasy i wybiliśmy duże zwierzęta.
Mimo to, pozostaje jedno miejsce, które prawie się nie zmieniło. Z kamienistego podłoża u stóp szczytu Krywań wyrasta nieśmiertelny las.

Over the last thousands of years, the European landscape changed more than you can imagine. We have dried the wetlands, regulated the rivers, cut down or altered the forests and wiped out the large animals.
Yet, there is one place that has hardly changed. From the rocky ground under the Krivan Peak in the Tatra Mountains grows the immortal forest.

reż./dir. Piotr Topiński
zdj./photo Piotr Topiński, Zuzanna Kaczyńska
dźwięk/sound wykorzystano nagrania archiwalne Orchestra Filharmonica di Roma, RCA z 1960 r.
prod. Piotr Topiński
Polska/Poland

Film został wykonany jako prezentacja do wykładu na temat retencji wody w górskich lasach. Film powstał w lecie 2016, a po kolejnym wykładzie i na potrzeby konkursu został poszerzony w lutym 2017. Słuchaczami byli uczniowie szkół średnich, a także kadra managerska żywieckich przedsiębiorstw, których filmem tym autor próbuje skłonić do podjęcia działań mogących mieć wpływ na lokalny klimat. Film jest częścią kilkunastoodcinkowej serii filmów pod wspólnym tytułem „Woda w górach”. Pokazuje skalę traconej wody, skalę niewiedzy i nieporozumień, skutki zaniedbań i specyfikę górskich przestrzeni w zarządzaniu wodą.

The film was produced as a presentation to a lecture on the subject of water retention in mountain forests. It was produced in the summer of 2016 and extended in February 2017, after another lecture and for the purposes of the competition. The participants of the lecture were the students of high schools as well as the managers of regional companies. The author of the movie tries to persuade the managers to undertake actions that may influence the local climate.
The movie is a part of a larger series, titled “Water in the Mountains”. The series show the amount of lost water, the lack of knowledge and presence of many misunderstandings, the results of negligence and the peculiarity of mountain areas in terms of water management.

reż./dir. Damian Nowak, Agnieszka Nowak
zdj./photo Agnieszka Nowak, Damian Nowak
dźwięk/sound Przemysław Grzelak, Wiesław Grzelak
prod. Magurski Park Narodowy
Polska/Poland

Karpaty to jedno z ostatnich miejsc w Europie, gdzie najrzadsze zwierzęta mają wciąż swoje ostoje. Jednakże stale rozbudowująca się sieć dróg stanowi duży problem dla dzikich zwierząt. Rozległe ostoje tracą łączność, a zwierzęta giną na drogach. Grupa naukowców stara się zlokalizować miejsca, w których ścieżki zwierząt krzyżują się z drogami. Projekt o korytarzach migracyjnych ma na celu lepsze planowanie rozwoju regionu z uwzględnieniem i poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego.

Carpathian Mountains are one of the last places in Europe where rare animals still have their refuges. However, the growing network of roads is a large problem for the wild animals. Broad refuges lose their integrity and animals die on the roads. A group of scientists is trying to locate places, where animals` paths cross the roads. The project concerning migration corridors aims for better planning of the regional development, with respect to the natural heritage. 

reż./dir. Olga Guse
zdj./photo Olga Guse
dźwięk/sound Olga Guse
prod. Svetlana Guseva
Niemcy/Germany

Globalne ocieplenie, katastrofy środowiskowe, wojny – wszyscy mieszkańcy Ziemi są potencjalnymi uchodźcami. Aby przeżyć, potrzebują tolerancji i wzajemnej pomocy.

Global Warming, environment disasters, wars – all the inhabitants of Earth are potential refugees. To survive, they require tolerance and mutual assistance. 

reż./dir. Sławomir Lewandowski
zdj./photo Sławomir Lewandowski, Dariusz Płąchocki
dźwięk/sound Jan Lewandowski
prod. Partner Tivi
Polska/Poland

Piękna, majestatyczna, budząca zachwyt, ale i respekt – rzeka Wisła to wizytówka Torunia, Kujaw i Pomorza, a przede wszystkim symbol naszego kraju.
Nie bez powodu nazywana jest królową polskich rzek. Współcześnie uniezależniliśmy się od niej tak bardzo, że zbyt często zapominamy, jak wiele jej zawdzięczamy.
Rok Rzeki Wisły ma przypomnieć o tym, jak ogromną wartość stanowi ona da całego społeczeństwa.

Beautiful, majestic, astonishing, but also to be respected – the Vistula river is a prominent symbol of Toruń, Kujawy Region and Pomerania, but – above all – the symbol of our country, Poland. There is a reason why Vistula is called the queen of Polish rivers.
Nowadays, we have made ourselves so independent from the river, that we forget how much do we really owe the Vistula. The Year of the Vistula River aims to remind everyone of the great value of the Vistula river to the whole society. 

reż./dir. Vladimir Perović
zdj./photo Milan Stanić
dźwięk/sound Dora Filipović
prod. Vladimir Perović & „Dogma studio“ Podgorica
Czarnogóra / Montenegro

Gdzieś w Czarnogórze, w bezczasowym górskim krajobrazie przywodzącym na myśl czasy Stworzenia, Pasterz komunikuje się ze swoimi kozami i owcami – w ich języku! W użyciu jest około dwudziestu różnych zawołań, krzyków, szczebiotów, szmerów, pomruków, szeptów i innych dźwięków. Dla niewytrenowanego ucha mogą brzmieć jak nierozróżnialna kakofonia dźwięków. Jednak dla stada są one znakiem zgody, systemem, językiem rytmicznym kazaniem i melodią, której oczekują, którą rozumieją i której są posłuszne…
Perfekcyjna harmonia pomiędzy człowiekiem, zwierzętami i naturą…

In a timeless rocky mountain landscape somewhere in Montenegro, evoking the time of Creation, a Shepherd communicates with his goats and sheep – in their language! Twenty or so different cries, screams, chirps, babbles, mumbles, whispers and other sounds are uttered. To an untrained ear, they might seem to be merely an incomprehensible cacophony. But for the herd they represent a sign of agreement, a system, a language, a rhythmic sermon and a melody that they look forward to, understand and obey…
A perfect harmony between man, animals and nature…