KARTA ZGŁOSZENIOWA:        Zgłoś swój film!

INSTRUKCJA PRZESYŁANIA FILMU:  POBIERZ

 

                                                                                                                   

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                REGULAMIN

                                                                XIX Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego

 

ROZDZIAŁ I

Informacje ogólne

 1. Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego odbywa się cyklicznie, co dwa lata.
 2. XIX Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego odbędzie się w Łodzi w dniach 21-25 września 2022 r.
 3. Festiwal odbywa się pod stałym hasłem: ?PROMOCJA PRZYRODY I KRAJOBRAZU EUROPY?.
 4. Motto XIX edycji Festiwalu brzmi: ?ODBUDOWA EKOSYSTEMÓW?.
 5. Organizatorami Festiwalu są:
 • Wytwórnia Filmów Oświatowych sp. z o.o.,
 • Stowarzyszenie ?Film - Przyroda ? Kultura?,
 • Ogród Botaniczny w Łodzi.
 1. Rada Programowa Festiwalu pod przewodnictwem Doroty Mańkowskiej ? Naczelnika Ogrodu Botanicznego, w imieniu organizatorów czuwa nad kształtem i programem Festiwalu.
 2. Rada Programowa powołuje dyrektora Festiwalu.
 3. Dyrektorem XIX edycji Festiwalu jest, Sławomir Kalwinek ? Wiceprezes Zarządu Wytwórni Filmów Oświatowych sp. z o.o.
 4. Adres Biura Organizacyjnego:

Wytwórnia Filmów Oświatowych sp. z o.o.

93-106 Łódź, ul. Kilińskiego 210,

tel. 48 42 689 23 45; fax 48 42 689 23 46

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

ROZDZIAŁ II

Cele Festiwalu

 1. Popularyzacja krajowego i międzynarodowego dorobku filmu przyrodniczego.
 2. Dokonanie oceny dzisiejszego stanu i perspektyw rozwoju filmu przyrodniczego w kontekście działań edukacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju i podnoszenia świadomości ekologicznej, poszanowania różnorodności i ochrony środowiska naturalnego.
 3. Określenie możliwości wykorzystania filmu przyrodniczego w edukacji młodzieży.
 4. Wywieranie korzystnego wpływu na rozwój twórczości w tej dziedzinie.
 5. Wyróżnienie najbardziej wartościowych filmów i programów o tematyce przyrodniczej.

ROZDZIAŁ III

Warunki udziału w Festiwalu

 1. W Festiwalu mogą brać udział: 

a) filmy krótkometrażowe (do 40 minut) i średniometrażowe (od 40 do 70 minut) poświęcone przyrodzie Europy, ochronie środowiska naturalnego, koegzystencji człowieka ze światem przyrody oraz zagadnieniom pokrewnym,

b) filmy popularno-naukowe i naukowe, dokumentalne, animowane, telewizyjne programy przyrodnicze, a także inne formy filmowe o czasie projekcji do 60 minut,

c) filmy zrealizowane po 1 stycznia 2020 roku, które nie brały udziału w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego w 2020 roku.

2.Kopie filmów wybranych do konkursu Festiwalu muszą być dostarczone na adres Wytwórni na fizycznym nośniku cyfrowym w formatach: DCP (Digital Cinema Package) lub Blu-ray disc  oraz QuickTime ProRes 4.2.2. HQ

3. Koszty nadesłania i odesłania nośnika leżą po stronie Zgłaszającego.

4. Filmy mogą być zgłaszane przez producentów i indywidualnych twórców, pod warunkiem, iż posiadają oni prawa do rozpowszechniania filmu.

5. O dopuszczeniu filmu do konkursu decyduje Komisja Selekcyjna.

6. Pisemne zgłoszenie filmów i programów TV na formularzach (dostępnych na stronach wfo.com.pl zakładka FESTIWAL), winno nastąpić pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 30 czerwca 2022 roku, z dopiskiem ?Festiwal Puchalskiego?.

7: Do selekcji należy przysyłać:

a) kartę zgłoszeniową,

b) kopie filmów w formacie MP4 Full HD (max 5GB) przesłane na FTP Wytwórni (Instrukcja obsługi w Załączniku nr 1),

c) listy dialogowe i komentarz w pliku *.srt (w przypadku filmów zagranicznych w języku angielskim),

d) fotosy wraz ze zgodą na ich użycie w Katalogu Festiwalu w wymiarze co najmniej 2600x2600 pixeli oraz podanie nazwiska autora zdjęć,

e) listę nazw gatunków zwierząt i roślin występujących w filmie, w języku łacińskim,

f) krótki opis filmu stanowiący propozycję tekstu do umieszczenia w Katalogu Festiwalu (max. 500 znaków),

g) oświadczenie o posiadaniu praw autorskich i pokrewnych do zgłoszonego filmu,

h) listę ekipy realizacyjnej i metrykę filmu.

Wyżej wymienione materiały i dokumenty muszą być dostarczone do dnia 30 czerwca 2022 roku na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem ?Festiwal Puchalskiego?.

 1. Do Komisji Selekcyjnej Młodzieżowego Konkursu Filmu Przyrodniczego filmy w formacie MP4 (max do 2 GB) należy przesłać wraz z kartą zgłoszeniową do 31 lipca 2022 roku, na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z dopiskiem ?Młodzieżowy Konkurs Filmu Przyrodniczego?.
 2. Do Młodzieżowego Konkursu Filmu Przyrodniczego dopuszczone będą wyłącznie filmy o czasie projekcji od 3 do 15 minut, których autorami są osoby w wieku od 10 do 20 lat, zrealizowane po 1 stycznia 2020 roku, które nie brały udziału w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego w 2020 roku.

Filmy powinny zostać dostarczone do dnia 31 lipca 2022 roku.

 1. O pozytywnej decyzji Komisji Selekcyjnej uczestnicy zostaną powiadomieni po zakończeniu prac Komisji i zobowiązani są do nadesłania kopii filmów w ciągu dwóch tygodni od otrzymania potwierdzenia.
 2. Organizator ma prawo kopiować materiały na potrzeby związane z organizacją programu Festiwalu.
 3. Wszystkie zgłoszone filmy oraz materiały promocyjne stają się częścią archiwum festiwalowego.

 

Prezentacja Filmów XIX Edycji

 1. W trakcie XIX Edycji Festiwalu pokazy festiwalowe, z uwagi na zagrożenie chorobą COVID -19, mogą mieć charakter otwartych pokazów z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Zgłoszenie Filmu do udziału w Festiwalu oznacza wyrażenie przez ich twórców oraz producentów zgody na publiczne udostępnianie Filmów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
  w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (online). Zgoda obejmuje czas trwania Festiwalu zgodnie
  z Harmonogramem. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez producenta filmu do sposobu jego udostępniania (online) decyzję o dopuszczenia filmu do konkursu podejmuje Dyrektor Festiwalu
  w porozumieniu z producentem filmu.
 2. Filmy prezentowane na Festiwalu będą dostępne dla widzów tylko dwukrotnie ? w czasie rzeczywistym przebiegu wydarzeń ? zgodnie z Harmonogramem, bez możliwości zapisu, w tym:
 • jeden pokaz konkursowy stacjonarnie lub online;
 • drugi pokaz stacjonarnie lub online w przypadku zdobycia nagrody w Konkursie Głównym i Konkursie Młodzieżowym.
 1. Filmy mogą być prezentowane z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji umożliwiających odbiór użytkownikom wyłącznie logującym się z terytorium Polski i Europy.

 

ROZDZIAŁ IV

Nagrody

 1. Wszystkie filmy i programy TV zakwalifikowane do Festiwalu ocenia Jury powołane przez organizatorów Festiwalu. Pula nagród stanowi około 12000 EURO (może ulec zmianie).
 2. Jury ma prawo przyznać wyróżnienia, dyplomy honorowe oraz nagrody specjalne nieprzewidziane regulaminem.
 3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów związanych z przebiegiem prac przygotowawczych i realizacją Festiwalu.
 2. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 3. Zgłaszający film oświadczają, iż przysługują im wszystkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zgłoszonego filmu i wyrażają zgodę na wykorzystanie filmu bądź jego fragmentu w ramach promocji Festiwalu w audycji telewizyjnej, na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Festiwalu, Organizatorów i Sponsorów oraz w pokazach specjalnych organizowanych przed, podczas i po zakończeniu Festiwalu.
 4. Zgłaszający wyrażają zgodę na pokazy nagrodzonych filmów w ramach niekomercyjnych przeglądów pofestiwalowych w latach 2022-2023 we wszystkich miejscowościach
  w Polsce.
 5. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie dostarczonych materiałów promocyjnych do publikacji dotyczących MFFP, w tym do publikacji w katalogu festiwalowym, umieszczenia ich na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Festiwalu oraz stronach Organizatorów i Sponsorów.
 6. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów wymienionych w pkt. 4, 5 powyżej na potrzeby stron internetowych kolejnych edycji Festiwalu, w szczególności w ramach archiwum festiwalowego prowadzonego na stronach internetowych Festiwalu.
 7. Zgłaszający, będący osobą fizyczną, podając w formularzu zgłoszeniowym (na potrzeby udziału
  w Konkursie ? selekcja Filmów) wskazane w nim dane osobowe, wyraża zgodę na komunikację
  w celach związanych z realizacją Konkursu w ramach Festiwalu. Podanie swoich danych osobowych przez Zgłaszającego jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie
  w ramach Festiwalu.
 8. W przypadku, gdyby dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym dotyczyły innej osoby fizycznej niż Zgłaszający (w szczególności, gdy Zgłaszający jest osobą prawną), Zgłaszający oświadcza, że posiada zgodę osoby fizycznej na przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych.
 9. W przypadku różnicy zdań w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, podjęcie ostatecznej decyzji należy do organizatorów Festiwalu. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA:       ZGŁOŚ SWÓJ FILM

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny organizator festiwalu Wytwórnia Filmów Oświatowych sp. z o.o. w Łodzi z siedzibą przy ul. Kilińskiego 210, w Łodzi (kod pocztowy: 93-106), tel.: 48 42 689 23 45.
 2. Inspektor ochrony danych w Spółce: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji związanej z Międzynarodowym Festiwalem Filmów Przyrodniczych im. Wł. Puchalskiego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające);
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub gdy Administrator Danych Osobowych ustali, że się zdezaktualizowały;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne;
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Wiadomość została utworzona przez Inspektora Ochrony Danych Wytwórni Filmów Oświatowych sp. z o.o.