Program

Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego

Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego, odbywający się pod hasłem „Promocja przyrody i krajobrazu Europy”, jest nie tylko największym pokazem filmów przyrodniczych w Polsce, ale przede wszystkim wielkim świętem ekologów, filmowców przyrodników, fotografów i malarzy, którym nie są obce problemy dzisiejszego świata i otaczającej nas przyrody.

Festiwal odbywa się co 2 lata w Łodzi, począwszy od roku 1980, a od roku 2001 jest realizowany w formule międzynarodowej.

Celem Festiwalu jest popularyzacja krajowego i międzynarodowego dorobku filmu przyrodniczego, dokonanie oceny dzisiejszego stanu i perspektyw rozwoju filmu przyrodniczego, określenie możliwości wykorzystania filmu przyrodniczego w edukacji młodzieży i wyróżnienie najbardziej wartościowych filmów i programów TV o tematyce przyrodniczej.W Festiwalu biorą udział filmy krótko i średniometrażowe poświęcone problemom przyrody, ochrony środowiska, koegzystencji człowieka ze światem przyrody oraz zagadnieniom pokrewnym.

Główną nagrodą Festiwalu jest Grand Prix im. Włodzimierza Puchalskiego dla najlepszego filmu biorącego udział w konkursie. Łączna pula wszystkich festiwalowych nagród wynosi 12.000 Euro. Festiwal ma zasięg międzynarodowy. Do Komisji Selekcyjnej nadsyłane są filmy z całego świata. Na czas konkursu filmowego przyjeżdżają do Łodzi realizatorzy i producenci filmów oraz organizatorzy Festiwali filmowych z wielu krajów.

Festiwal im. Włodzimierza Puchalskiego należy do organizacji ECOMOVE International, zrzeszającej festiwale filmów przyrodniczych z Niemiec, Czech, Słowacji, Rosji, Portugalii, Japonii i Włoch, co przyczynia się do promocji polskiej kinematografii, a szczególnie tej jej specyficznej dziedziny, jaką jest film przyrodniczy.

Poza pokazami konkursowymi program Festiwalu wzbogacają różnorodne, oryginalne wydarzenia towarzyszące. Uczestnicy Festiwalu biorą udział w wernisażach fotograficznych i malarskich połączonych z prelekcjami, spotkaniach omawiających projekcje konkursowe, wyjazdach ukazujących działania na rzecz ratowania środowiska naturalnego. Warsztaty prowadzone podczas Festiwalu uczą młodzież wyrażania własnych emocji i wiedzy, prezentacji myśli poprzez różne formy wypowiedzi artystycznej: odbywają się zajęcia fotograficzne, filmowe i plastyczne. 

Patron Festiwalu – Włodzimierz Puchalski – urodził się w 1909 r. w Mostach Wielkich koło Lwowa. Z wykształcenia był inżynierem agronomii, studiował na Akademii Rolniczej w Dublanach, na Wydziale Rolniczo – Leśnym. Był asystentem profesora  Witolda Romera przy Katedrze Fotochemii Politechniki Lwowskiej, gdzie opracował metodę robienia filmów przyrodniczych. Wielka pasja miłośnika przyrody w połączeniu z umiejętnościami fotografai filmowca zaowocowała znakomitymi albumami fotograficznymi i filmami przyrodniczymi. Przyniosły mu one popularność oraz uznanie w kraju i za granicą. W 1937 roku otrzymał złoty medal na Wielkiej Olimpiadzie Łowiectwa w Berlinie za zdjęcie „ Odyniec w zimie”, a premiera jego filmu przyrodniczego „BEZKRWAWE ŁOWY” w 1939 roku była prawdziwym wydarzeniem. „Film jakiego Polska jeszcze nie widziała” – tak zatytułowano jedną z ówczesnych recenzji. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku Puchalski związał się z łódzką Wytwórnią Filmów Oświatowych. Zrealizował 58 filmów; zdobył wiele nagród na krajowych i międzynarodowych festiwalach. Zmarł w 1979 roku na Wyspie Króla Jerzego, podczas filmowej wyprawy na Antarktydę.

OPIS WYDARZENIA

Informacja o XVI Mi
ę
dzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im.
W
ł
odzimierza Puchalskiego
i wydarzeniach towarzysz
ą
cych
Mi
ę
dzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. W
ł
odzimierza Puchalskiego
jest nie
tylko najwi
ę
kszym przegl
ą
dem filmów przyrodn
iczych w Polsce, ale i imprez
ą
kulturaln
ą
o
coraz wi
ę
kszym zasi
ę
gu i presti
ż
u, której cech
ą
szczególn
ą
jest
donios
ł
a
funkcja edukacyjna
g
ł
ównie w zakresie szerzenia wiedzy przyrodniczej i kreowaniu postaw proekologicznych
spo
ł
ecze
ń
stwa.
Tegoroczna, XVI e
dycja MFFP odby
ł
a si
ę
w
dniach 17
21 czerwca b.r. w
Ł
odzi i na terenie
Województwa
Ł
ódzkiego
. Organizatorami Festiwalu by
ł
y, tradycyjnie ju
ż
, nast
ę
puj
ą
ce
instytucje: Wytwórnia Filmów O
ś
wiatowych,
Stowarzyszenie
Film
Przyroda
Kultura
”,
Ł
ódzki Dom Kul
tury
,
Zespó
ł
Szkó
ł
Ogólnokszta
ł
c
ą
cych nr 7 im. W
ł
odzimierza Puchalskiego
w
Ł
odzi
i
Stowarzyszenie
Ł
ód
ź
Filmowa
, za
ś
realizacj
ę
Festiwalu umo
ż
liwi
ł
o
dofinansowanie ze
ś
rodków: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Ś
rodowiska i Gospodarki
Wodnej w
Ł
odzi, Minister
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej oraz Gminy i Miasta Warta.
XVI edycja Festiwalu obj
ę
ta zosta
ł
a Patronatem Honorowym przez: Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
Pani
ą
Profesor Ma
ł
gorzat
ę
Omilanowsk
ą
. Wojewod
ę
Ł
ódzkiego
Pani
ą
Jolant
ę
Che
ł
mi
ń
sk
ą
, Marsza
ł
ka Województwa
Ł
ódzkiego
Pana Witolda St
ę
pnia,
Prezydenta Miasta
Ł
odzi
Pani
ą
Hann
ę
Zdanowsk
ą
, Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej
Pani
ą
Agnieszk
ę
Odorowicz
, Zarz
ą
d
Wojewódzkiego Funduszu Ochron
y
Ś
rodowi
ska i Gospodarki Wodnej w
Ł
odzi
, Burmistrza Gminy i Miasta Warta
Pana Jana
Serafi
ń
skiego, Wójta Gminy Inow
ł
ódz
Pana Bogdana K
ą
ckiego.
Do
K
onkursu
G
ł
ównego Festiwalu
zakwalifikowano 46 filmów
nades
ł
anych
z 1
1
krajów.
Jury XVI MFFP przyzna
ł
o 1
0 nag
ród i 3 wyró
ż
nienia.
Nagrody dla laureatów Festiwalu
ufundowali:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Dyrektor Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej
Pani
Agnieszka Odorowicz
, Zarz
ą
d Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Ś
rodowiska i Gospodarki Wodnej
w
Ł
odzi, Prezes Zarz
ą
du KINO POLSKA TV S.A. Pan
Bogus
ł
aw Kisielewski, Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Pan Jacek Bromski,
Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew NOT, Radio
Ł
ód
ź
, Lasy Pa
ń
stwowe,
Burmistrz
Gminy i Miasta Warta
Pan Jan Serafi
ń
ski.
Gran
d Prix
XVI MFFP
przyznano filmowi
„MIEJSCE W RAJU”
(„Place in Paradise”)
w
re
ż
yserii Beaty Hy
ż
y
-
Czo
ł
pi
ń
skiej (Polska).
(L
ista laureatów
XVI MFFP
znajduje si
ę
na stronie www.wfo.com.pl w zak
ł
adce Festiwal
wydarzenia.
)
W
ramach
wype
ł
niania edukacyjnej,
proekologicznej misji
Festiwalu odby
ł
si
ę
tak
ż
e
M
ł
odzie
ż
owy
Konkurs
Filmu
Przyrodniczego
przeznaczony
dla
najm
ł
odszych,
nieprofesjonalnych twórców
entuzjastów wiedzy przyrodniczej,
organizowany przy
wsparciu finansowym i pod patronatem Wojewódzkiego Fun
duszu Ochrony
Ś
rodowiska i
Gospodarki Wodnej w
Ł
odzi
. Do Konkursu
zg
ł
oszono 27 filmów,
z których
zakwalifikowano
19
.
Pokaz konkursowy odby
ł
si
ę
w kinie
ł
ódzkiego Muzeum Kinema
t
ografii w dniu 19
czerwca i zgromadzi
ł
bardzo liczn
ą
widowni
ę
. Jury Konkursu M
ł
o
dzie
ż
owego przyzna
ł
o 4
nagrody i 4 wyró
ż
nienia. Pierwsz
ą
nagrod
ę
zdoby
ł
film
„OKO FAUNY”
zrealizowany przez
Weronik
ę
S
ł
omczewsk
ą
z
L
iceum
O
gólnokszta
ł
c
ą
cego
im. Boles
ł
awa Prusa w
Skierniewicach
.
Wyj
ą
tkowo
ść
Mi
ę
dzynarodowego
Festiwal
u
Filmów Przyrodniczych
im. W
ł
odzimierza
Puchalskiego
polega na tym,
ż
e przebiega on w dwóch równowa
ż
nych i uzupe
ł
niaj
ą
cych si
ę
wzajemnie nurtach: jeden z nich obejmuje prezentacj
ę
i rywalizacj
ę
przyrodniczych filmów
2
konkursowych, drugi za
ś
liczne zaj
ę
cia warsztatowe i wydarzeni
a maj
ą
ce na celu edukacj
ę
ekologiczn
ą
spo
ł
ecze
ń
stwa
adresowan
ą
g
ł
ównie do dzieci i m
ł
odzie
ż
y
.
Nurt warsztatowy obejmowa
ł
zaj
ę
cia realizowane przez Zespó
ł
Szkó
ł
Ogólnokszta
ł
c
ą
cych nr
7 w
Ł
odzi
: konkursy, warsztaty i wystawy. Na Festiwalu prezentowano prac
e zarówno
uczniów ZSO nr 7
jak równie
ż
uczestników zaj
ęć
ekologicznych organizowanych przez
szko
łę
. Zorganizowano liczne zaj
ę
cia z fotografii przyrodniczej oraz warsztaty dla dzieci i
m
ł
odzie
ż
y nad zalewem Jeziorsko prowadzone przez fotografów przyrody. Ed
ukacja
prowadzon
a
by
ł
a tak
ż
e w
ł
ódzkim Ogrodzie Botanicznym i na terenie
ł
ódzkich szkó
ł
, kin i
galerii. Pokazy filmowe i wystawy fotograficzne wzbogacane by
ł
y o wyk
ł
ady monograficzne
i spotkania z twórcami. Niezwyk
ł
ym zainteresowaniem cieszy
ł
si
ę
wyk
ł
ad p
o
łą
czony z
pokazem
filmu „Polodowcowisko”
pierwszego polskiego podwodnego filmu
popularnonaukowego zrealizowanego w technice 3D
oraz zaj
ę
cia dla najm
ł
odszych
realizowane
w kinie „Kinematograf” Muzeum Kinematografii w
Ł
odzi.
P
rogram XVI edycji Festiwalu
obejmowa
ł
:
Wystaw
ę
zdj
ęć
przyrodniczych „Opowie
ść
o rzekach” w Galerii 87 Urz
ę
du Miasta
Ł
odzi
, na
któr
ą
sk
ł
ada
ł
y si
ę
prace przes
ł
ane przez wybitnych polskich fotografów przyrody nawi
ą
zuj
ą
ce
do tematu przewodniego tegorocznego Festiwalu.
W
ystaw
y
zdj
ęć
Patr
ona Festiwalu
W
ł
odzimierza Puchalskiego:
„Ptaki wodno
b
ł
otne” ze zbiorów Muzeum Niepo
ł
omickiego
oraz „Zielona seria W
ł
odzimierza Puchalskiego”
prezentacja zdj
ęć
z wcze
ś
niejszych
albumów Puchalskiego opracowanych przez Tomasza Ogrodowczyka z O
ś
rodka
Rozwojowo
Wdro
ż
eniowego Lasów Pa
ń
stwowych
.
Wystaw
ę
fotografii przyrodniczej „W
ś
wiecie wa
ż
ek” w ZSO nr 8 w
Ł
odzi
.
Sesj
ę
popularnonaukowa w Instytucie Europejskim w
Ł
odzi pt. „Znaczenie kreatywnej
wyobra
ź
ni i dba
ł
o
ś
ci o walory formalne w filmie i fotog
ra
fii przyrodniczej”
.
Uroczyste Otwarcie Festiwalu w Teatrze Muzycznym w
Ł
odzi, na które z
ł
o
ż
y
ł
y si
ę
:
wystaw
a
malarstwa Kariny S
ł
owi
ń
skiej „Ogrody 2”
,
wystawa
Okr
ę
gu
Ł
ódzkiego Zwi
ą
zku Fotografów
Przyrody „Okiem obiektywu”
wraz
z
jej
omówieniem
, koncerty m
uzyczne
:
grupy Micha
ł
a
Jacaszka
„Katalog Ptaków”
wraz z nagraniami terenowymi z lasów i parków oraz
wizualizacjami,
a tak
ż
e
grupy „Kruszenie neuronów”, która wykona
ł
a w
ł
asne kompozycje
muzyki do
archiwalnych
filmów przyrodniczych
produkowanych przez Wytw
órni
ę
Filmów
O
ś
wiatowych
, wizualizacje
ś
wietlne przygotowane
dla uczczenia „Roku
Ś
wiat
ł
a”
oraz pokaz
filmu „Cauldron of life” w re
ż
yserii Steve’a
Lovecek’a Lichtag’a
wraz z
wyst
ą
pieniem
autora.
Wycieczki edukacyjne
wzd
ł
u
ż
zalewu Jeziorsko, prowadzon
e przez
ornitologów
.
Pokaz multimedialny fotografii
przyrodniczej
przedstawiaj
ą
ce
j dzikie ptactwo z
okolic
Jeziorska
.
Wystaw
ę
„Stach z Warty” po
ś
wi
ę
con
ą
twórczo
ś
ci Stanis
ł
awa Szukalskiego or
az pokaz
filmów WFO po
ś
wi
ę
cony
ch
temu arty
ś
cie: „Szczepowy” i „W kr
ę
gu St
anis
ł
awa
Szukalskiego”.
Warsztaty mistrzowskie dla realizatorów filmowych na ter
enie rezerwatu zalewu Jeziorsko.
Wystaw
ę
prac
Adama Adamskiego „Horologium” w
ł
ódzkim Muzeum Kinematografii
, wraz
z prelekcj
ą
wyg
ł
oszon
ą
przez Autora
.
W
ystaw
ę
fotografii
przyro
dniczej
Grzegorza Bobrowicza „Szepty przyrody”
G
aleria
„Olimpijka”
, wraz z prelekcj
ą
Autora
.
W
ystaw
ę
fotografii przyrodniczej Jerzego Dolaty „W piasku wyrze
ź
bione” w G
alerii
Zarzewskiej
, wraz z prelekcj
ą
Autora
.
Pokaz plenerowy filmów przyrodniczych z ok
azji 20lecia Spalskiego Parku Kraj
obrazowego
na zamku w Inow
ł
odzu
.
3
Multimedialn
ą
projekcj
ę
prac autorów wystawy „Opowie
ść
o rze
kach” oraz spotkanie z
jej
twórcami.
Spotkanie z Davidem Barn
ą
d
ł
ugoletnim pracownikiem Biura S
ł
u
ż
by Parków Narodowych
USA
wy
k
ł
ad
dotycz
ą
cy Parków Narodowych.
Multimedialny pokaz „Zielona seria W
ł
odzimierza Puchalskiego” prowadzony przez
To
masza Ogrodowczyka
,
po
łą
czony z wyk
ł
adem i prezentacj
ą
s
ł
uchowiska powsta
ł
ego na
podstawie w/w serii..
Pokaz specjalny
dla dzieci
filmu Roman
a D
ę
bskiego „Przystanek Jeziorsko” (produkcja
WFO) i
spotkanie z twórc
ą
.
Gala wr
ę
czenia nagród XV
I MFFP w kinie
Ł
DK.
Zwiedzanie Skansenu Ogrodu Botanicznego w
Ł
odzi
po
łą
czone z wernisa
ż
em wystawy prac
uczniów ZSO nr 7 w
Ł
odzi i efektownym, plenerowym spekt
aklem
Teatru ta
ń
ca V6 „Barwy
natury”
zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Film
Przyroda
Kultura” dzi
ę
ki
dofinansowaniu ze
ś
rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Ś
rodowiska i Gospodark
i
Wodnej w
Ł
odzi.
W ostatnim dniu Festiwalu
21 czerwca odby
ł
y si
ę
zaj
ę
cia edukacyjne po
łą
czone z projekcj
ą
filmów dla dzieci oraz p
okaz zwyci
ę
skich filmów
XVI MFFP w Radio
Ł
ód
ź
.
Ju
ż
po zako
ń
czeniu wydarze
ń
XVI edycji Festiwalu, w okresie od czerwca do ko
ń
ca grudnia
2015 roku zorganizowane zostan
ą
we wspó
ł
pracy z Woj
ewódzkim Funduszem Ochrony
Ś
rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Ł
odzi
pofestiwalowe pokazy najlepszych filmów
przyrodniczych
laureatów XVI
Mi
ę
dzynarodow
ego
Festiwal
u
Filmów Przyrodniczych im.
W
ł
odzimierza Puchalskiego
.
W ten sposób, dzi
ę
ki przeprowadzeniu
wy
ż
ej wymienionych wydarze
ń
i imprez o charakterze
artystycznym i edukacyjnym, zrealizowane zosta
ł
y g
ł
ówne cele Festiwalu
:
Edukacja ekologiczna spo
ł
ecze
ń
stwa, a zw
ł
aszcza dzieci i m
ł
odzie
ż
y.
Promocja
dokona
ń
polskich i zagranicznych
twórców w dziedzinie f
ilmu
przyrodniczego
ukazuj
ą
ca spo
ł
ecze
ń
stwu
atrakcyjno
ść
filmu przyrodniczego i
niesionej przez ten rodzaj filmu wiedzy.
Zadanie pn. „
XVI Mi
ę
dzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. W
ł
. Puchalskiego
"Szlaki Przyrodniczo
-
Kulturowe"
zosta
ł
o dofinan
sowane ze
ś
rodków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Ś
rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Ł
odzi w wysoko
ś
ci 300.000 z
ł
,
ca
ł
o
ść
zadania wynosi 343.300 z
ł
.